Invited speakers

Kookrin Char (Seoul National University, Korea)
Ying-Hao Chu (National Chiao Tung University, Taiwan)
Tien-Ming Chuang (Academia Sinica, Taiwan)
Chao-Hung Du (Tamkang University, Taiwan)
Hiroshi Eisaki (AIST, Tsukuba, Japan)
Atsushi Fujimori (University of Tokyo, Japan)
Di-Jing Huang (NSRRC, Taiwan)
Takuro Katsufuji (Waseda University, Japan)
Changyoung Kim (Yonsei University, Korea)
Kee Hoon Kim (Seoul National University, Korea)
Yoshio Kitaoka (Osaka University, Japan)
Chih-Wei Luo (National Chiao Tung University, Taiwan)
Tae Won Noh (Seoul National University, Korea)
Jae Hoon Park (POSTECH, Korea)
Je-Geun Park (Seoul National University, Korea)
Way-Faung Pong (Tamkang University, Taiwan)
Shik Shin (University of Tokyo, Japan)
Shigemasa Suga (Osaka University, Japan)
Hidenori Takagi (University of Tokyo, Japan)
Hao Tjeng (MPI, Dresden, Germany)
Takami Tohyama (Kyoto University, Japan)
Shinichi Uchida (University of Tokyo, Japan)
Jaejun Yu (Seoul National University, Korea)